Přejít k hlavnímu obsahu
St, 06/16/2021 - 23:43
Comments

EU

 

STRÁNKY PROJEKTU

Další vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji

Projekt si klade za cíl vytvořit vzdělávací program pro zaměstnance dětských domovů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o zvýšení jejich odborných, metodických, jazykových, personálních, ICT dovedností a vědomostí. Celý vzdělávací projekt je rozdělen na následující moduly tak, aby zajistily kompletní potřeby těchto zaměstnanců. Zapojením moderních výukových metod za použití moderních technologií ICT bude zajištěn vznik znalostní databáze, které je možné využívat při kontinuálním vzdělávání nových zaměstnanců i po skončení projektu. Výuka bude probíhat kombinovaně: Přímé osobní vzdělávání a e-learnigové kurzy.
Realizací projektu bude též dosaženo větší propojeností jednotlivých dětských domovů a zřizovatele (Moravskoslezský kraj).

Cílem projektu je vybudování flexibilního vzdělávacího programu pro další vzdělávání zaměstnaců dětských domovů (dále jen DD) v Moravskoslezském kraji. Primárním cílem je vytvořit jednotnou metodiku vzdělávání zaměstnanců dětských domovů tak, aby byla zajištěna kvalita náhradní výchovné péče v rámci všech dětských domovů, což se sekundárně projeví v úspěšném zapojení dětí s nařízenou ústavní péčí do standardního života. Projekt je postaven tak, aby zajistil vzdělání ve všech oborech činností v dětských domovech. Moderní metody výuky a vytvoření znalostní databáze umožní využití e-learningových kurzů i po ukončení projektů a pro nově příchozí zaměstnance.
 

Moduly dalšího vzdělávání jsou rozděleny následujícím způsobem:
1) Právní modul - zaměření na výklad zákonných norem, které se týkají náhradní ústavní péče
2) Metodický modul - metodický modul bude zaměřen na případové studie a zajištěním propojení zřizovatele (Moravskoslezský kraj) s jednotlivými ústavy bude možné sdílet veškeré validní informace, vyhodnocovat metodiku práce.
3) Modul správního řízení - dětské domovy připravují podklady a vydávají celou řadu správních řízení. Tento modul se zaměřuje na popis správních řízení, přípravu podkladů a vysvětlení pravních důsledků těchto řízení.
4) Modul speciální pedagogika - speciální pedagogika je klíčovou aktivitou a studijním oborem pedagogů na dětských domovech požadovanou zákonem 563/2004 Sb.
5) Modul psychologie - v rámci předcházen vzniku psychické deprivece u dětí v DD je potřebné určité penzum základních vědomostí v oblasti psychologie.
6) Modul provozní školení - tento modul se zaměřuje na školení v oblasti bezpečnosti práce s ohroženými dětmi v DD.
7) Jazykové vzdělávání - jazykové vzdělávání je doplňkem, který zvyšuje celkovou konkurenceschopnost zaměstnaců DD.
8) Vzdělávání v oblasti IT -  tento modul si klade za cíl zvýšit celkovou počítačovou gramotnost zaměstnanců a tím zvýšit i úspěšnost zavádění progresivních, moderních metod řízení.

Zákonná norma pro provoz dětských domovů předpokládá, že 100% pedagogických zaměstnanců bude mít aprobaci speciální pedagogika do roku 2010. Avšak v současné době je jasné, že tato lhůta bude prodloužena. Z šetření vyplývá, že pouze 75% pedagogických pracovníků má potřebnou kvalifikací. Na dalších úsecích zaměstnanců DD je situace dostatečného proškolení ještě nižší. Z našeho pohledu je tedy nutné utvořit standardy dalšího vzdělávání tak, aby všichni zaměstnanci DD měli přístup k novým metodám práce s ohroženými dětmi.

V současné době neexistuje možnost rychlého metodického vedení ze strany zřizovatele - Moravskoslezského kraje ani dalších metodicky nadřízených organizací. Zástupci odboru školství, mládeže a sportu a odboru sociálního nemají přístup k on-line databazím jednotlivých dětských domovů a je tedy velmi obtížné si rychle předávat informace o dětech umístěných v DD, navrhovat další metodický postup v oblasti přípravy a realizace přechodu dětí do náhradní rodinné péče. Metodický modul si klade za cíl tento problém odstranit s tím, že bude na základě zkušeností jednotlivých zaměstnanců vytvořena databáze případových studií.

Nové podmínky ve vztahu k EU vyžadují rozvoj jazykových kompetencí a to především se zaměřením na anglický a německý jazyk.

Poslední studie ukazují, že pouze 20% zaměstnanců ve školských zařízení aktivně pracuje s výpočetní technikou, což snižuje efektivnost implementace moderních způsobů řízení.

V projektu bude kladen důraz na inovování způsobu výuky, využití moderních vzdělávacích metod zvyšující kvalitu výuky a tvorbu a rozvoj znalostní databáze.

Projekt umožní zaměstnancům DD a zřizovateli plnění "Národního akčního plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011" (dále jen NAP) přijatého vládou ČR v červnu 2009 a aktivní a aktuální přístup k novým formám, standardám a metodám péče o ohrožené děti. které realizace NAP bude produkovat.

Obrázek
logo