Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

 

DD SRDCE funguje na území města Karviná od roku 1993, kdy došlo k rozdělení původní Zvláštní školy internátní na DD SRDCE a Zvláštní školu. V internátu Zvláštní školy bylo ubytováno až 143 dětí. Prostory budovy internátu, zprovozněné v roce 1969 byly nevyhovující a neumožňovaly poskytovat takovému množství dětí dostatečné podmínky pro náhradní výchovnou péči. Od roku 2001 je zřizovatelem DD SRDCE Moravskoslezský kraj. V současné době má DD SRDCE kapacitu 48 dětí v 6 rodinných skupinách.

Vedení DD SRDCE již v počátcích fungování DD SRDCE připravilo a následně zrealizovalo „Projekt samostatného bydlení s přiměřeným dohledem u dětí z rodinných buněk DD SRDCE". Na základě úspěšné obhajoby tohoto projektu byla v roce 1996 vybudována mansardová nadstavba DD SRDCE v celkové hodnotě 9.200 tisíc Kč. V nové Nadstavbě DD SRDCE, tak bylo vybudováno 7 garsoniér pro studující děti a zletilé nezaopatřené osoby, které se připravují na odchod do samostatného života. Tuto novou formu pobytu dětí v dětských domovech sledovalo prostřednictvím pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě výsledků experimentu povolilo MŠMT ČR novou formu péče o děti v dětských domovech – konkrétně v § 3, odst. 6, Vyhlášky 334/2003 Sb. Dnes je tato forma pobytu běžná v mnoha dětských domovech ČR.

Samostatné bydlení plně vyhovuje aktuálním požadavkům náhradní výchovné péče pro děti starší šestnáct let. Tato forma bydlení v DD SRDCE umožňuje dětem lépe se připravit na odchod do samostatného života, ale také se velmi zvýšila úspěšnost dětí při studiu středních a vysokých škol. V prostorách nadstavby se připravilo již devět dětí na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek ke studiu na vysoké škole/univerzitě. Jedna z úspěšných absolventek učí na základní škole a další – speciální pedagog – po období, kdy vychovávala děti v DD SRDCE (kde sama vyrůstala) dnes pracuje na pozici sociální kurátorky v nedalekém městě. Další dívenka pracuje na pozici zdravotní sestry v nemocnici. Po úspěšném zvládnutí studia slouží další dítě (dnes dospělý muž) z DD SRDCE u policie ČR. Atd.

Čtyři rodinné skupiny mají dnes k dispozici samostatné bytové jednotky 5 + 1. Prostory zahrnují obývací pokoj, čtyři dětské pokoje, kuchyň a sociální zařízení. Kuchyň umožňuje samostatné vaření dětí v rodinných skupinách. Pátá a šestá rodinná skupina mají každá k dispozici byt 3 + 1 a příslušný počet garsoniér. Zletilé nezaopatřené osoby/mladí dospělí využívají v nadstavbě DD SRDCE celkem 7 samostatných garsoniér (1 + KK). Náhradní výchovnou péči v rodinné skupině zajišťují dva vysokoškolšti vzdělaní odborní pracovníci - speciální nebo sociální pedagogové. Všichni pedagogičtí pracovníci DD SRDCE mají osvědčení o psychické způsobilosti. Vhodnost nových forem náhradní výchovné péče potvrzují výsledky katamnestických šetření úspěšnosti dětí v samostatném životě. Všechny děti, které kdy opustily DD SRDCE, měly vždy zajištěný pracovní poměr i ubytování. Potvrzením vhodnosti přijatých speciálně-pedagogických postupů v náhradní výchovné péči je zvýšené procento dětí, které se úspěšně zařazují do samostatného života. DD SRDCE se však zaměřuje hlavně na úpravu hodnotových norem dětí, které jim následně umožní vrátit se do původní (sanované) rodiny nebo se úspěšně zařadit do náhradní rodiny. Téměř 2/3 dětí se úspěšně navrací do původních rodin nebo je jim v součinnosti s Odborem sociálních věcí KÚ zajištěna náhradní rodinná péče. Veřejný ochránce práv – ombudsman ve výsledku kontroly DD SRDCE konstatuje v Souhrnné zprávě VOP za rok 2006: „Dětský domov nevytěsňuje ze života dětí rodinu“

V prostorách DD SRDCE v současné době sídlí dětská lékařka a Středisko výchovné péče. DD SRDCE tak v současné době působí jako komplexní centrum poskytující primární, sekundární a terciární prevenci. Součástí tohoto komplexu je velká tělocvična i malá tělocvična/zrcadlový sál. Prostřednictvím sponzorů a firmy ha-vel internet jsme zajistili dětem neomezený přístup k internetu, což se projevilo i v úspěšnosti přípravy na vyučování/povolání. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří nám svými příspěvky umožňují přizpůsobovat prostory pro náhradní výchovnou péči v DD SRDCE na úrovně odpovídající současným trendům/požadavkům. Hlavním cílem všech speciálně-pedagogickcýh postupů realizovaných v DD SRDCE od roku 1993 je: „Děti, které projdou DD SRDCE, musí dostat takové penzum péče, aby se jejich vlastní děti již nikdy neocitly v systému náhradní výchovné péče. Musí být tedy schopny vybudovat funkční a bezpečnou primární biologickou rodinu pro své děti.“