Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
DD SRDCE – areál poskytující komplexní odbornou péči ohroženým dětem a jejich rodičům – zákonným zástupcům – centrum preventivních služeb

úvodní slovo ředitele Mgr. Milana Haranta

 

Areál Dětského domova SRDCE v Karviné v současné době poskytuje komplexní odborné služby:

* Výchova a vzdělávání

* Sociální zázemí

* Primární a sekundární prevenci

* Okamžitou pomoc rodinám v nesnázích

* Speciální poradenství

* Zdravotní péči pro děti

 

V areálu DD SRDCE naleznete následující služby:

1. DĚTSKÝ DOMOV SRDCE poskytuje výchovu a vzdělání, sociální zázemí a plné přímé zabezpečení dle zákona 109/2002 Sb. ohroženým dětem u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova.

a. DD SRDCE má šest rodinných skupin po osmi dětech.

* Každá z pěti rodinných skupin má k dispozici vlastní byt 5 + 1:

i. obývací pokoj s neomezeným připojením na internet

ii. čtyři dětské pokoje

iii. kuchyň

iv. sociální zařízení

* Šestá rodinná skupina má k dispozici nadstavbu dětského domova. Její výchovně-vzdělávací program je speciálně zaměřen na přípravu dětí pro úspěšný vstup do samostatného života. Věnuje se přednostně dětem, u nichž z hlediska věku není předpoklad vřazení do náhradní rodinné péče a dětem, které s vysokou mírou pravděpodobnosti budou vstupovat do samostatného života bez pomoci blízké nebo vzdálené rodiny. Tato rodinná skupina má také přednostně k dispozici pro děti samostatné garsoniéry.

 

Děti DD SRDCE tak jako děti z rodin navštěvují mateřské školky, základní školy, střední školy, gymnázia, učiliště a také vysoké školy. Vybavení rodinné skupiny umožňuje dětem všechny běžné práce a zábavu. Děti se svými „tetami a strejdy“ nakupují, vaří, perou a také tráví dovolenou mimo DD SRDCE. Děti mají k dispozici velkou a malou tělocvičnu (posilovna, zrcadlový sál) a také multimediální společenskou místnost. Děti ve svém volném čase navštěvují mnoho zájmových kroužku dle svých priorit a potřeb a to jak v Karviné, tak i v okolních městech.

 

b. Odborní pracovníci DD SRDCE spolupracují s rodiči a příslušnými orgány OSPOD s cílem navrátit dítě co možná nejrychleji do sanované primární biologické rodiny.

 

c. V případě, že se nedaří sanovat primární biologickou rodinu, spolupracuje DD SRDCE s orgány OSPOD a poradním sborem KÚ Moravskoslezského kraje na co možná nejrychlejším nalezení vhodné náhradní rodiny pro konkrétní dítě.

 

d. DD SRDCE ve spolupráci s Manželskou a předmanželskou poradnou Karviná, Centrem psychologické pomoci organizuje školení budoucích pěstounských rodin.

 

e. DD SRDCE poskytuje následné odborné poradenství pěstounským rodinám při řešení konkrétních případů týkajících se dětí z DD SRDCE – případové konference.

 

f. Děti z DD SRDCE, u nichž, vzhledem k věku nebo jiným okolnostem, není možné počítat se zařazením do náhradní rodinné péče, mají možnost se od roku 1996 připravovat na vstup do samostatného života v garsonkách nadstavby DD SRDCE. Garsonky jsou plně vybaveny a mají neomezené připojení k internetu, které děti využívají pro studijní účely i pro vyhledávání brigád a budoucího zaměstnání.

 

2. Primární prevenci zajišťuje v areálu Středisko výchovné péče pro děti a mládež (dále jen SVP). Toto středisko má samostatný vchod z ulice Akátové a spadá pod Diagnostický ústav pro mládež v Ostravě v čele s ředitelem Mgr. Petrem Krolem. Pracovníci SVP poskytují poradenské služby rodičům ohrožených dětí. Další informace naleznete na adrese: www.dum-ostrava.cz

 

3. Od 1. 1. 2014 poskytuje služby ohroženým dětem dle zákona 359/1999 Sb. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Toto zařízení je z rozhodnutí zřizovatele (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) organizační jednotkou Dětského domova SRDCE.

 

4. Zdravotnickou péči nejen pro děti z DD SRDCE poskytuje ordinace Lékařky pro děti a dorost MUDr. Heleny Smetanové. Ordinace má také jako SVP samostatný vchod z ulice Akátové.

 

Z výše uvedené nabídky je zřejmé, že areál DD SRDCE je schopen poskytovat komplexní služby pro ohrožené děti, jejich rodiče i pěstouny.

 

Dovoluji si z tohoto místa poděkovat zřizovateli, všem kompetentním orgánům, sponzorským firmám i jednotlivcům za projevovanou přízeň a pomoc při budování tohoto komplexního odborného centra. V neposlední řadě také vyjádřit úctu ke každodenní odborné, specializované a reedukační práci všech zaměstnanců, „tet a strejdů“ a také externím spolupracovníkům a „hostinským rodinám“, kteří pomáhají ohroženým dětem při řešení jejich nelehké situace.

 

Pevně věřím, že společným úsilím a odbornou pomocí se podaří snížit počet ohrožených dětí a také zkrátit na co nejnižší možnou míru čas potřebný pro vyřešení krizových situací dětí a jejich rodičů.

 

Jako člen Expertního panelu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro transformaci systému péče o ohrožené děti, který připravil Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011, konstatuji, že odborný kolektiv zaměstnanců Dětského domova SRDCE je dlouhodobě schopen poskytnout praktickou pomoc, vzdělání, výchovu a volnočasové aktivity ohroženým dětem na vysoké úrovni odpovídající dnešním požadavkům.

 

Mgr. Milan Harant

ředitel Dětského domova SRDCE v Karviné