Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 

 
 

 prezentace format pdf

 

 

DĚTSKÝ DOMOV SRDCE - dětský domov RODINNÉHO TYPU

nejčastější otázky a základní odpovědi

Kdo jsou naše děti/klienti?

Děti a mládež, jejichž rodiče nechtějí, nemohou nebo neumějí výchovu svých dětí zabezpečit a u nichž všechna následná opatření - podpora rodiny v komunitě, podpora doprovodných a nestátních neziskových organizací ani náhradní rodinná péče nebo pěstounská péče - nevedly k nápravě.

Viz nový OBČANSKÝ ZÁKONÍK – např. § 971, odst. 1, zákona 89/2012Sb.:

"Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby."

Dle § 12, zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

DĚTSKÝ DOMOV

"1) Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

2) Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova."

 

S kým tedy pracujeme?

S dětmi, mládeží i zletilými nezaopatřenými osobami - mladí dospělí - do ukončení přípravy na povolání – tedy od 3 až do 26ti let.

Výsledky?

I přes výše uvedené - pracujeme s dětmi dlouhodobě hendikepovanými prostředím - speciální nebo sociální pedagogové DD SRDCE rozvíjejí schopnosti, dovednosti a nadání dětí až do úrovně studií na vysokých školách. Naši bývalí jedinci dnes pracují v oblasti sociální, školství, zdravotnictví, policie apod.

Dětský domov SRDCE – areál poskytující komplexní odbornou péči ohroženým dětem a jejich rodičům – zákonným zástupcům – centrum preventivních služeb

Areál Dětského domova SRDCE v Karviné v současné době poskytuje komplexní odborné služby:

* Výchova a vzdělávání

* Sociální zázemí

* Primární, sekundární a terciární prevenci rizikového chování

* Speciální poradenství

* Zdravotní péči pro děti

V areálu DD SRDCE naleznete následující služby:

1. DĚTSKÝ DOMOV SRDCE poskytuje výchovu a vzdělání, sociální zázemí a plné přímé zabezpečení dle zákona 109/2002 Sb. ohroženým dětem u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova.

a. DD SRDCE má šest rodinných skupin po osmi dětech.

* Každá ze čtyř rodinných skupin má k dispozici vlastní byt 5 + 1:

i. obývací pokoj s neomezeným připojením na internet

ii. čtyři dětské pokoje

iii. kuchyň

iv. sociální zařízení

* Pátá a šestá rodinná skupina má k dispozici nadstavbu dětského domova. Její výchovně-vzdělávací program je speciálně zaměřen na přípravu dětí pro úspěšný vstup do samostatného života. Věnuje se přednostně dětem, u nichž je z hlediska věku minimální předpoklad vřazení do náhradní rodinné péče a dětem, které s vysokou mírou pravděpodobnosti budou vstupovat do samostatného života bez pomoci blízké nebo vzdálené rodiny. Tyto rodinné skupiny mají také přednostně k dispozici pro děti samostatné garsoniéry.

Děti DD SRDCE tak jako děti z rodin navštěvují mateřské školky, základní školy, střední školy, gymnázia, učiliště a také vysoké školy. Vybavení rodinné skupiny umožňuje dětem všechny běžné denní práce a zábavu. Děti se svými „tetami a strejdy“ nakupují, vaří, perou a také tráví dovolenou mimo DD SRDCE. Děti mají k dispozici velkou a malou tělocvičnu (posilovna, zrcadlový sál) a také multimediální společenskou místnost a 3D hernu. Děti ve svém volném čase navštěvují mnoho zájmových kroužku dle svých priorit a potřeb a to jak v Karviné, tak i v okolních městech.

b. Odborní pracovníci DD SRDCE spolupracují s rodiči a příslušnými orgány OSPOD s cílem navrátit dítě co možná nejrychleji do sanované primární biologické rodiny. Spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině.

c. V případě, že se nedaří sanovat primární biologickou rodinu, spolupracuje DD SRDCE s orgány OSPOD a poradním sborem KÚ Moravskoslezského kraje na co možná nejrychlejším nalezení vhodné náhradní rodiny pro konkrétní dítě.

d. Zaměstnanci DD SRDCE poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.

e. DD SRDCE poskytuje následné odborné poradenství pěstounským rodinám při řešení konkrétních případů týkajících se dětí z DD SRDCE – případové konference.

f. Děti z DD SRDCE, u nichž, vzhledem k věku nebo jiným okolnostem, není reálné počítat se zařazením do náhradní rodinné péče, mají možnost se od roku 1996 připravovat na vstup do samostatného života v samostatných garsonkách 1 + KK nadstavby DD SRDCE. Garsonky jsou plně vybaveny a mají neomezené připojení k internetu, které děti/mladí dospělí využívají pro studijní účely i pro vyhledávání brigád a budoucího zaměstnání.

2. Primární prevenci zajišťuje v areálu Středisko výchovné péče pro děti a mládež (dále jen SVP). Toto středisko má samostatný vchod z ulice Akátové a spadá pod Diagnostický ústav pro mládež v Ostravě v čele s ředitelem Mgr. Petrem Krolem. Pracovníci SVP poskytují poradenské služby rodičům ohrožených dětí. Další informace naleznete na adrese: www.dum-ostrava.cz

3. Odborní zaměstnanci DD SRDCE zajišťují primární, sekundární i terciární prevenci. Ve složitějších případech využívají "síť" ověřených externích odborníků a organizací.

4. Zdravotnickou péči nejen pro děti z DD SRDCE poskytuje ordinace Lékařky pro děti a dorost MUDr. Heleny Smetanové. Ordinace lékařky má také (jako SVP) samostatný vchod z ulice Akátové.

Z výše uvedené nabídky je zřejmé, že areál DD SRDCE je schopen poskytovat komplexní služby pro ohrožené děti, jejich rodiče i pěstouny.

Dovoluji si z tohoto místa poděkovat zřizovateli, všem kompetentním orgánům, sponzorským firmám i jednotlivcům za projevovanou přízeň a pomoc při budování tohoto komplexního odborného centra. V neposlední řadě také vyjádřit úctu ke každodenní odborné, specializované a reedukační práci všech zaměstnanců, „tet a strejdů“ a také externím spolupracovníkům a „hostinským rodinám“. Poděkování tedy patří všem, kteří reálně v praxi pomáhají ohroženým dětem při řešení jejich nelehké situace.

Pevně věřím, že společným úsilím a odbornou pomocí se podaří snížit počet ohrožených dětí a také zkrátit na co nejnižší možnou míru čas potřebný pro vyřešení krizových situací dětí a jejich rodičů.

Jako člen Expertního panelu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro transformaci systému péče o ohrožené děti, který připravil Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011, konstatuji, že odborný kolektiv zaměstnanců Dětského domova SRDCE je dlouhodobě schopen poskytnout praktickou pomoc, vzdělání, výchovu a volnočasové aktivity ohroženým dětem na vysoké úrovni odpovídající dnešním požadavkům.

Mgr. Milan Harant

ředitel Dětského domova SRDCE v Karviné